rodo - https://www.arkadiasztukaogrodow.pl

Przejdź do treści
polityka rodo
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych ma zastosowanie do danych otrzymanych poprzez formularze elektroniczne oraz w ramach umów z klientami.
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jesteśmy my czyli
Arkadi Sztuka Ogrodów Arkadiusz Kowalski
ul.Czarna 3/2
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Jak się z nami skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych?
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych proszę kierować na e-mail: arek@arkadiasztukaogrodow.pl
Skąd mamy Twoje dane?
Podałeś je nam dobrowolnie. Pozyskaliśmy je od Ciebie podczas kontaktu mailowego, telefonicznego bądź też poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie.
Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • 1.     Realizacji umowy lub zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), gdzie Twoje     dane będą przetwarzane Przy zawarciu umowy lub zamówienia w celu jej     realizacji i przy ewentualnych rozliczeniach.
 • 2.     Kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), gdzie przetwarzanie     Twoich danych osobowych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie     uzasadnionego interesu administratora (czyli nas) jakim jest marketing i     sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji     biznesowych. Przysługuje Ci oczywiście prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec     takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części Jakie     masz uprawnienia… Ale to za chwilę.
 • 3.     Odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), gdzie wyrażasz zgodę     na kontakt związany z realizacją tej prośby lub zapytania
 • 4.     Wykonywania umowy lub zamówienia pomiędzy nami, a innym podmiotem (art. 6     ust. 1 pkt f RODO), gdzie, jeżeli jesteś osobą wskazana do kontaktów z     nami przez pracodawcę lub inny podmiot, Twoje dane osobowe mogą być     przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia)     zawartej pomiędzy nami a tym pracodawcą lub tym innym podmiotem, a     przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty     związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację     dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed     roszczeniami drugiej strony.
 • 5.     Kontaktów z mediami i promowania w mediach naszej działalności, usług i     produktów (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), gdzie dane dziennikarzy, redaktorów,     reporterów oraz innych osób zajmujących się działalnością dziennikarską     osobowe będą przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów naszego     przedstawiciela z mediami i w celu promowania w mediach naszej     działalności, naszych usług i produktów.
 • 6.     Realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji     (art.6 ust.1 pkt c RODO), gdzie w przypadku wykonywania umowy lub     zamówienia lub innego świadczenia na Waszą rzecz będziemy także     przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub     w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu     sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi     przepisami prawa.
 • 7.     Potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrona     przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), gdzie udostępnione dane     mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów     potwierdzających wykonanie przez nas obowiązków oraz do celu dochodzenia     ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przeciw nam     skierowanymi, a przetwarzanie danych będzie podejmowane w celu realizacji     prawnie uzasadnionego interesu administratora (czyli naszego) jakim jest     ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu     należnego wynagrodzenia.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
W przypadku danych osób, które są stroną umowy lub zamówienia zawieranych z nami – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to znaczy prawa do dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia, prawa do ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu, czy też nawet cofnięcia zgody. Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania wyślemy odpowiedź z uzasadnieniem odmowy. Ponieważ należy zauważyć, że:
 • - prawo     do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania     przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO
 • - prawo     do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną     przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy
 • -     administrator może odmówić usunięcia danych pomimo zgłoszenia takiego     żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO (np. gdy     przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku     lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
 • • - w     niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu     na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu     administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do     przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i     wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony     roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są     przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych)     Od dnia 25 maja 2018 każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane     przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,     którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów     nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na     stronie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
Kto jest odbiorcą Twoich danych?
Dane kontaktowe przechowywane są na naszych serwerach i dostępne są wyłącznie dla nas. Dane mogą być jednak udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi podejmiemy współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych i działań marketingowych.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 • -     dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • -     wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności     podatkowych i rachunkowych
 • -     zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • -     statystycznych i archiwizacyjnych
 • -     maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza UE.
Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie i czy je profilujemy?
Twoje dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji Twoich zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej. Nie będą one jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Wróć do spisu treści